WWW.FIDULINK.COM > Პირობები და წესები

ᲞᲘᲠᲝᲑᲔᲑᲘ ᲓᲐ ᲬᲔᲡᲔᲑᲘ

ზოგადი პირობები - რეალიზაცია - გამოყენება

 

 1. მიზანი და ფარგლები

1.1. გაყიდვისა და გამოყენების ეს ზოგადი პირობები მიზნად ისახავს სავაჭრო ურთიერთობების რეგულირებას " FIDULINK " კომერციული ოპერატორი: შპს Suxys, კომპანია 12706886, LEI: 9845007DF5742FC5K830, IDST კოდექსი: 0HZJ4VL4ECFQ (  ბმული: https://www.idst-world.com/0hzj4vl4ecfq) , სათავო ოფისი: Wenlock Road, N17GU, ლონდონი, ინგლისი, გაერთიანებული სამეფო, ელ.ფოსტა: info@fidulink.com, ტელეფონი; +44 (0) 20 32 89 59 99  ("FIDULINK") (" FIDULINK.com ») (" MARKETPLACE-FIDULINK.com ») (" APP-FIDULINK.com ») (" MOBILE.FIDULINK.com ») (" .FIDULINK.com– ის ყველა დომენი და ქვედომენი ») და მისი კლიენტები (" კლიენტი ") ამ ზოგადი კომერციული პირობების საფუძველზე, FIDULINK მომხმარებელს მიაწვდის სხვადასხვა მომსახურებას, როგორიცაა კომპანიების შექმნა (" Საზოგადოება ") და მასთან დაკავშირებული გარკვეული დამატებითი მომსახურებები (" დამატებითი მომსახურება ») აგრეთვე დახმარება ბანკებში ან არასაბანკო ფინანსური მომსახურების მომწოდებლებთან ანგარიშების გახსნაში (" ანგარიშის გახსნა ან საბანკო გაცნობა »).

1.2. ეს ზოგადი კომერციული პირობები წარმოადგენს ხელშეკრულებას შორის დადებული ნებისმიერი ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს კლიენტთა et FIDULINK ფორმის ციფრული ხელმოწერით FIDULINKგაფორმდა ინტერნეტით FIDULINK პლატფორმაზე შეკვეთის ვალიდაციის გზით თუ ქაღალდზე (" ხელშეკრულება ") FIDULINK– თან კონტრაქტის დადების საშუალებით, მომხმარებელი იღებს ამ ზოგად კომერციულ პირობებს. ფასების ჩამონათვალი და მომსახურების ჩამონათვალი ხელმისაწვდომია FIDULINK ვებსაიტებზე.

1.3. ყველა სხვა ზოგადი პირობა, რომელიც გადადის, ეწინააღმდეგება ან ავსებს ამ ზოგად კომერციულ პირობებს, გამოირიცხება ნებისმიერი ხელშეკრულებიდან, თუ დამკვეთსა და FIDULINK– ს შორის წერილობითი ფორმით არ არის შეთანხმებული.

1.4. ამ ზოგად კომერციულ პირობებსა და ნებისმიერ ხელშეკრულებას შორის დაპირისპირების შემთხვევაში, ხელშეკრულების დებულებები უპირატესობას ანიჭებს ამ ზოგად კომერციულ პირობებს. კონფლიქტის შემთხვევაში შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ჩვენს კონფლიქტის მართვის სამსახურს შემდეგ მისამართზე: ადვოკატი [@] fidulink.com

1.5. FIDULINK იტოვებს უფლებას შეცვალოს ზოგადი კომერციული პირობები ნებისმიერ დროს, დაუყოვნებლივი მოქმედებით. მომხმარებელს ამ ცვლილებების შესახებ ეცნობება FIDULINK.com- ზე გამოქვეყნებული შეტყობინებით. ცვლილებები დამტკიცებულად ჩაითვლება კლიენტის მიერ, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც FIDULINK მიიღებს წერილობით წინააღმდეგობას ამ საკითხთან დაკავშირებით შეტყობინების დღიდან ოთხი კვირის განმავლობაში.

 1. მომსახურების შინაარსი და მოცულობა

კომპანიის დაფუძნება და მენეჯმენტი და დამატებითი მომსახურება

2.1. FIDULINK– ს შეუძლია კლიენტს მიაწოდოს კომპანიის ფორმირების სერვისი, FIDULINK ვებ – გვერდზე გამოქვეყნებულ სიაში მითითებულ იურისდიქციებში ( www.fidulink.com ) ან მისი პლატფორმები (ინტერნეტი, მობილური აპლიკაცია ან ტაბლეტის პროგრამა, IOS პროგრამა, Android პროგრამა). FIDULINK– ს ასევე შეუძლია ორგანიზება გაუწიოს, FIDULINK– ს შვილობილი კომპანიების ან მესამე მხარის საშუალებით, დამატებითი მომსახურებების უზრუნველყოფას, როგორიცაა ფიდუციარული დირექტორების დანიშვნა, ფიდუციარული აქციონერები, ინტერნეტ სავაჭრო ანგარიში, კომპანიის ლოგო, კომპანიის ბეჭედი, კომპანიის ბეჭედი, მინდობილობა, ნოტარიულად დამოწმებული სერტიფიკაცია. და აპოსტილი დოკუმენტებზე, ლიცენზიების თხოვნა, დამტკიცების მოთხოვნა, შენობის ძებნა, პერსონალის ძებნა, პარტნიორების ძებნა და ნებისმიერი სხვა სერვისი, რომელსაც FIDULINK და CLIENT თვლის სასარგებლოდ კლიენტის კომპანიის შექმნისთვის. ტერმინი ”შვილობილი კომპანიები” ნიშნავს FIDULINK– ს, FIDULINK– ის შვილობილ კომპანიას ან ჰოლდინგ კომპანიას ან ამ ჰოლდინგური კომპანიის სხვა შვილობილ კომპანიას, ადვოკატებს, ბუღალტერებს, ადვოკატებს, ნოტარიუსებსა და FIDULINK– ის სხვა აგენტებს.

2.2. ყველა დამატებითი მომსახურება მოწოდებული იქნება კლიენტსა და შესაბამის დამატებითი მომსახურების მიმწოდებელს შორის დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე, გარდა ბეჭდების, მარკების და ლოგოების, ნოტარიულად დამოწმებული სერტიფიკაციისა და აპოსტილისა. 

2.3. კომპანიის შეფუთვაში რეგისტრაციაში შედის შემდეგი: 4 აქციონერი, 2 დირექტორი, დამატებითი აქციონერები ან დირექტორები იურიდიული პასუხისმგებლობის შესაბამისად უნდა დაარეგისტრირონ რეგისტრაციისთვის.

საბანკო ანგარიში და ბანკის შესავალი და საფულე 

2.3. FIDULINK თხოვნით შეუძლია დაეხმაროს კლიენტს საბანკო ან ფინანსურ შემოღებაში, ბანკში, საგადახდო დაწესებულებაში, საფინანსო ინსტიტუტში ან არასაბანკო მომსახურების მიმწოდებელთან, საფულის მომწოდებელთან ანგარიშის გახსნაში (" ბანკი ან დაწესებულება ") ამ კონტექსტში, FIDULINK- ს შეუძლია მომხმარებელს შესთავაზოს დაწესებულებების ჩამონათვალი, მაგრამ ეს არის კლიენტი, რომელიც პასუხისმგებელია დაწესებულების არჩევაზე, რომელიც ექვემდებარება დაწესებულების მიღებას და კლიენტისა და მისი კომპანიის, შვილობილი კომპანიის, ფილიალის, გაყიდვების წარმომადგენლის შესაბამისობას. ოფისი (კარგი დგომა, საქმიანობა, დახმარება, შენობა და ა.შ.). მომხმარებელს შეუძლია აირჩიოს ან დაწესებულება FIDULINK– ის მიერ მოწოდებული დაწესებულებების სიიდან ან მესამე მხარის დაწესებულება (მხოლოდ მოთხოვნის საფუძველზე და ყოველგვარი გარანტიის გარეშე, რომ დაწესებულება მიიღებს კლიენტის კომპანიის ანგარიშის გახსნას) ორი მოთხოვნისა და უარის თქმის ფარგლებში. მომხმარებელი და / ან ბანკები და / ან დაწესებულებები). დამატებითი სერვისების წარმატებით განხორციელება, როგორიცაა საკრედიტო ბარათები, ჩეკის წიგნები ან ინტერნეტით საბანკო კავშირი, არ არის გარანტირებული და შემოთავაზებულია როგორც არის, ასევე გარანტიის გარეშე. სერვისის გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ იურიდიული მიზნებისათვის, როგორც ეს განსაზღვრულია მოქმედი კანონმდებლობით და მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას, უზრუნველყოს ყველა ინფორმაცია, რაც შეეხება მის საქმიანობასა და მისი სახსრების წარმოშობას, და ნებისმიერი სხვა კითხვა ან ინფორმაცია, რომელსაც თხოვს დაწესებულება ან FIDULINK.

2.4 შპს SUXYS და FiduLink.com არ გვთავაზობს საფულის ან ელექტრონული საფულის მომსახურებას, საფულე ან ელექტრონული საფულის მომსახურება, რომელიც წარმოდგენილია www.FiduLink.com ვებსაიტზე ან / და ქვედომენი და სხვა ბრენდის დომენები წარმოადგენს SUXYS International Limited- ის მომსახურებას. . მომხმარებელი აცხადებს, რომ მას არავითარ შემთხვევაში და ნებისმიერი ფორმით არ შეუძლია მიმართოს FiduLink.com– ს ან შპს SUXYS– ს FiduLink.com ვებ – გვერდზე რეგისტრაციისა და შესვლის ბმულზე. მომხმარებელი ათავისუფლებს FiduLink.com– სა და შპს SUXYS– ს ყველა დევნისაგან იმ დაწესებულების ან სხვა საფინანსო ან საბანკო ინსტიტუტთან დავის შემთხვევაში, რომელზეც მან მიიღო შესავალი მისი დაწესებულებების მოთხოვნით.

 1. მომსახურებაზე უარის თქმის უფლება

FIDULINK.com და ან შპს SUXYS იტოვებს უფლებას უარი თქვას კლიენტისთვის ყველა ან ნაწილობრივ მომსახურებაზე, მიზეზისა და ახსნა-განმარტების გარეშე და ვერავითარ შემთხვევაში ვერ აგებს პასუხს ამ უარის თქმისთვის. თანხის დაბრუნება არ შეიძლება FIDULINK- ის მიერ მომსახურებაზე უარის თქმის შემთხვევაში. თუ სამსახურზე უარს იტყვით, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ჩვენს იურიდიულ დეპარტამენტს შემდეგ ელ.ფოსტაზე: ადვოკატურა@fidulink.com. 

 1. Ლეგალური რჩევა

მიუხედავად იმისა, რომ FIDULINK ცდილობს მიაწოდოს უტყუარი და სწორი ინფორმაცია მისი ყველა სერვისის, იურისდიქციის, კომპანიის იურიდიული ფორმების, გადასახადებისა და კომპანიის შექმნის შესახებ სხვა ინფორმაციის შესახებ, ის არ გთავაზობთ რჩევას ან ინფორმაციას (გადასახადების ფიზიკური პირი, გადასახადების იურიდიული პირი, ოფშორული ასამბლეა, ოფშორული ასამბლეა, გადასახადებისგან გათავისუფლება ფიზიკური პირებისთვის და კომპანიებისთვის) როგორც ასეთი, კლიენტი იღებს და ადასტურებს, რომ მას არ მიუღია არანაირი იურიდიული და საგადასახადო რჩევა შპს FIDULINK ან SUXYS ან ადგილობრივი FIDULINK აგენტებისგან (იურისტები, იურისტები, ბუღალტერები , აგენტები) ან სხვა ნებისმიერი დაწესებულება ან ფიზიკური ან იურიდიული პირი FIDULINK– თან ან შპს SUXYS– თან დაკავშირებით. კლიენტის პასუხისმგებლობაა უზრუნველყოს, რომ მან მიიღოს ყველა საჭირო იურიდიული და საგადასახადო რჩევა კომპანიის დაარსებისა და საქმიანობის შესახებ და უზრუნველყოს, რომ საქმიანობა არ დაარღვიოს რაიმე კომპეტენტური იურისდიქციის კანონი. მომხმარებელი იღებს და კისრულობს ვალდებულებას, უზრუნველყოს თავისი კომპანიის კარგი იურიდიული, ფისკალური და ადმინისტრაციული ქცევა. 

 1. იურიდიული მიზნები

კლიენტი იძლევა გარანტიას, რომ იგი არ გამოიყენებს ხელშეკრულებაში მინიჭებულ რომელიმე უფლებას უკანონო, უცენზურო, ამორალური ან ცილისმწამებლური მიზნებისთვის და არანაირად არ მოახდენს FIDULINK– ის დისკრედიტაციას. კლიენტს არავითარ შემთხვევაში არ შეუძლია გამოიყენოს ან დააკავშიროს FIDULINK და FIDULINK აგენტები, მთლიანად ან ნაწილობრივ, კომერციული მიზნებისთვის. საჭიროების შემთხვევაში, FIDULINK იტოვებს უფლებას ითანამშრომლოს ნებისმიერ ოფიციალურ საგამოძიებო ორგანოსთან კლიენტის მიმართ დარღვევის ბრალდების შემთხვევაში. 

 1. ფულის გათეთრება და სათანადო გულმოდგინება

კლიენტი FIDULINK- ს მიაწვდის ნებისმიერ ინფორმაციას, რომელიც უკანასკნელმა ჩათვალა საჭიროდ, იმის უზრუნველსაყოფად, რომ კომპანია შეასრულებს მოქმედ კანონმდებლობას ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლისა და სათანადო ყურადღებით. მომხმარებლის პასუხისმგებლობაა უზრუნველყოს FIDULINK– ისთვის მიწოდებული ინფორმაციის სისწორე. კლიენტი ასევე აცხადებს FIDULINK– ს, რომ კომპანიაში შეტანილი საქონელი ან სახსრები არ წარმოადგენს, პირდაპირ ან ირიბად, დანაშაულის ან სხვა უკანონო საქმიანობის მიღებას. იმისათვის, რომ FIDULINK შეასრულოს თავისი სამართლებრივი ვალდებულებები, კლიენტი აცნობებს FIDULINK- ს სრულად და სწრაფად აცნობებს ეკონომიკური ბენეფიციარის, აქციონერების და კომპანიის დირექტორების შესახებ ნებისმიერი ცვლილების შესახებ. კლიენტის მიერ მითითებული ეკონომიკური ბენეფიციარები ფიზიკურად ან ციფრულად მოაწერენ ხელს "ფორმას" ან "ელექტრონულ ფორმას", როგორც ამას ხელშეკრულება მოითხოვს. კლიენტი დაუყოვნებლივ შეატყობინებს FIDULINK- ს თავისი კომპანიის საქმიანობის ხასიათის შესახებ და ნებისმიერი ცვლილება ექვემდებარება FIDULINK- ის წინასწარ წერილობით თანხმობას. კლიენტმა და აქციონერებმა და კომპანიის სხვა ბენეფიციარებმა უნდა შეასრულონ პირადობის შემოწმება კომპანიის შექმნიდან 30 დღის განმავლობაში, საიტის საიტის გადაწყვეტის შემდეგ: www.IDST- პაროლი (https://idst-world.com) (Lite ან Lite + მინიმალური სერთიფიკატი. პირადობის შემოწმება სავალდებულოა ყველა მომხმარებლისთვის. მომხმარებელს უნდა შეასრულოს AML და KYC გადამოწმება www.IDST- პაროლი (https://idst-world.com) (Lite ან Lite) გადაწყვეტით. + სერთიფიკატი მინიმალური). 

 1. კლიენტის ვალდებულებები

სათანადო დოკუმენტაციის დებულება, სათანადო ყურადღების გაწევის მიზნით, განსაკუთრებით და ამომწურავად შეიძლება მოიცავდეს: პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების ორიგინალი ასლები, მისამართის დამადასტურებელი საბუთი 3 თვეზე ნაკლები ვადით, საბანკო ცნობარი, კომპანიის საბუთების ორიგინალი ასლები, აგრეთვე საჭიროების შემთხვევაში დამოწმებული თარგმანების ორიგინალები, ნოტარიუსის დამოწმება, აპოსტილი და სხვა ციფრული სერთიფიკატი (IDST WORLD). ნებისმიერი სერთიფიკატი უნდა წარმოებდეს შესაბამისი იურისდიქციის მოთხოვნების შესაბამისად და FIDULINK– ის ნებისმიერი ინსტრუქციის შესაბამისად. კლიენტს ევალება FIDULINK სერვისის და მისი აგენტების, ადვოკატების, ბუღალტრების, იურისტების, ადგილობრივი აგენტების წარმოდგენამდე წარუდგინოს დოკუმენტები, რომლებიც საჭიროა საგულდაგულოდ შესრულებული ვალდებულებების შესრულებისათვის.

 1. გადასახადი და გადახდის პირობები

Ზოგადად

8.1. მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას გადაიხადოს FIDULINK– ით მოთხოვნილი საფასური, მისი კომპანიის პაკეტის შეკვეთისას. FIDULINK საფასურის გრაფიკი გამოჩნდება FIDULINK ვებსაიტზე გამოქვეყნებული საფასურის სიაში (www.fidulink.com ) და მისი პლატფორმები. საიტზე აღნიშნულ ხარჯებთან ერთად, კლიენტი აცხადებს, რომ უნდა აუნაზღაუროს ყველა გაწეული ხარჯები, მათ შორის მოწვევის დროს გაწეული ან დირექტორების, აქციონერთა ან მდივნების შეხვედრებში მონაწილეობის ხარჯების ჩათვლით. ან კომპანიის რაიმე რიგგარეშე საერთო კრებაზე დასწრება, შეტყობინებები ან დეკლარაციების ნებისმიერი გადაგზავნის მომზადებასთან დაკავშირებული ხარჯები და ყველა სხვა მსგავსი ხარჯები. FIDULINK იწყებს შესრულების ფაზას მხოლოდ საფასურის სრულად გადახდის შემდეგ.
ყველა საფასური და გადასახადი გადაიხდება FIDULINK– ის მიერ განსაზღვრულ ვალუტაში, ხელმისაწვდომი ვალუტაა GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, TRY, PLN, RON, ETH, BTC (გაცვლითი კურსი EUR ვალუტის საფუძველზე) . მომხმარებელი არ არის უფლებამოსილი თავი შეიკავოს საფასურისა და ხარჯების შესახებ, საჩივრების შემდეგ, რომლებიც დაკავშირებულია ნებისმიერ მომსახურებასთან, გარანტიასთან ან პასუხისმგებლობასთან. ანალოგიურად, ამით მომხმარებლის მხრიდან დანიშვნის ნებისმიერი უფლება გამოირიცხება. FiduLink.com განაახლებს გაცვლითი კურსის რეგულარულად თავის ვებ – გვერდებზე, სხვადასხვა ბაზრებზე და მობილური აპლიკაციებით.

8.2 გადახდა ბიტკოინში. FIDULINK იღებს გადახდებს bitcoin- ით ევროთი, როგორც გაცვლის ვალუტა. კლიენტი თანხმდება, რომ გადახდა შეიძლება დაექვემდებაროს კორექტირებას კრიპტო აქტივის მოულოდნელი ვარდნის შემთხვევაში. FIDULINK იტოვებს უფლებას უარი თქვას გადახდაზე ბიტკოინში.

8.3 გადახდა Ethereum- ში. FIDULINK იღებს გადახდებს Ethereum– ში ევროთი, როგორც გაცვლითი ვალუტის. კლიენტი თანხმდება, რომ გადახდა შეიძლება დაექვემდებაროს კორექტირებას კრიპტო აქტივის მოულოდნელი ვარდნის შემთხვევაში. FIDULINK იტოვებს უფლებას უარი თქვას გადახდაზე Ethereum- ში.

8.4 Western Union გადახდა. FIDULINK იღებს Western Union- ის ევროს გადახდებს, როგორც გადარიცხვის ვალუტას. მომხმარებელი თანახმაა დაეკისროს Western Union- ის ხარჯები. FIDULINK იტოვებს უფლებას არ თქვას უარი Western Union- ის მიერ გადახდაზე. ხელმისაწვდომია მხოლოდ Western Union გადახდებისთვის (საბანკო ანგარიშის გადარიცხვის რეჟიმი). 

8.5 გადახდა MoneyGram– ში. FIDULINK იღებს გადახდებს MoneyGram– ში ევროს გამოყენებით, როგორც გადარიცხვის ვალუტა. მომხმარებელი თანახმაა გადაიხადოს MoneyGram– ის ხარჯები. FIDULINK იტოვებს უფლებას, უარი არ თქვას MoneyGram– ის გადახდაზე. ხელმისაწვდომია მხოლოდ MoneyGram გადახდებისთვის (საბანკო ანგარიშის გადარიცხვის რეჟიმი). 

კომპანიის დაფუძნება და მენეჯმენტი

8.2. წლიური ხარჯების გარდა, კლიენტმა უნდა გადაიხადოს FIDULINK ერთიანი თანხა, რაც საშუალებას მისცემს შექმნას კომპანია (”გაერთიანების ხარჯები”). გაერთიანების საფასური იცვლება იურისდიქციის მიხედვით და მოიცავს კომპანიის რეგისტრირებული ოფისის (მისამართის) უზრუნველყოფას, რეზიდენტი აგენტის მიწოდებას და ყველა იმ დოკუმენტს, რომ კომპანია სრულად ფუნქციონირებდეს მუშაობის პირველი დღიდან. რეგისტრაცია, კერძოდ: ადგილობრივი რეესტრის მიერ გაცემული დამადასტურებელი მოწმობა; სტატუსები; დადგენილება დირექტორის დანიშვნასთან და წილების განაწილებასთან დაკავშირებით და წილის სერტიფიკატ (ებ) ი.

წლიური გადასახადი არის გადასახადი, რომელიც გადაიხდება ყოველწლიურად კომპანიის რეგისტრაციის ან განახლებისთანავე. მათ შორისაა კომპანიის შენარჩუნება იურისდიქციის ადგილობრივი კანონების შესაბამისად, აგრეთვე რეგისტრირებული ოფისის, რეგისტრირებული აგენტისა და შესაბამისი იურისდიქციის სამთავრობო გადასახადების განახლება. ამ საფასურის დაბრუნება არ ხდება.

კლიენტი ვალდებულია FIDULINK- ის წინაშე ყველა სხვა გადასახადზე, როგორიცაა სახელმწიფო გადასახადები, გადასახადები, გადასახადები და სხვა გადასახადები მესამე პირებისთვის, აგრეთვე დირექტორების ან რწმუნებული აქციონერების გადასახადი და გადასახადი, მათ შორის თანხების გადახდა და ყველა მცირე გამართლებული ხარჯი.

კლიენტი აღიარებს FIDULINK- ს უფლებას გადახედოს წლიური გადასახადი. საფასურის სტრუქტურაში ნებისმიერი ცვლილების შესახებ მომხმარებელს ეცნობება მომსახურების დაწყებამდე მინიმუმ ერთი თვით ადრე, იმ პერიოდისთვის, რომელსაც ეხება მოსაკრებელი. მომხმარებელს შეუძლია გადაიხადოს საფასური FIDULINK– ის გამო მისი მოქმედი Visa ან MasterCard საკრედიტო ბარათის გამოყენებით, რომელიც დამზადებულია მის სახელზე, ან საბანკო გადარიცხვით. მომხმარებლები, რომლებიც FIDULINK- ს გადასცემენ საკრედიტო ბარათის (ან მსგავსი ინსტრუმენტის) მონაცემებს, როგორც გადახდის საშუალებას, ეთანხმებიან, რომ FIDULINK ინვოისს აწესებს მათ საკრედიტო ბარათზე, ხარჯების ან / და ხარჯების, გადასახადების, გადასახადების მთლიანი ოდენობით FIDULINK როგორც მომსახურებასთან, ასევე ყველა სხვა დასაბუთებულ თანხასთან ან წვრილმანი ხარჯებთან დაკავშირებით. მომხმარებელი ასევე ეთანხმება, რომ FIDULINK– ს შეუძლია ბარათის მონაცემების ჩაწერა და გამოყენება ამ ზოგადი პირობების და კონფიდენციალურობის დებულების შესაბამისად.

 

სპეციალური პირობები სადებეტო ან საკრედიტო ბარათის გადახდებით

8.3. თუ წლიური საფასურის გადახდა დაგვიანებულია, მიუხედავად FIDULINK– ის მიერ რეგულარული ბილინგისა და ასეთი წარუმატებლობის შესახებ კლიენტის ინფორმირების გონივრული მცდელობისა, კლიენტი თანახმაა, რომ FIDULINK– მა შეიძლება დებეტოს კლიენტის (სადებეტო ან საკრედიტო) ბარათიდან. ამ სახის ნებისმიერი გამოჩენილი თანხა, მათ შორის ნებისმიერი ჯარიმა ან ჯარიმა, რომელიც დაწესებულია კომპანიის კარგი რეგისტრაციის სტატუსის დასადგენად.

ამ შემთხვევაში, კლიენტი ასევე ეთანხმება, რომ FIDULINK– ს ექნება 60 დღე სადებეტო ვადის გადასახადიდან, რომ გადაიხადოს ყოველწლიური სარეგისტრაციო მოსაკრებელი, რომელიც ეხება კლიენტის კომპანიას, და რომ ნებისმიერი თანხა, რომელიც დებეტდება სარეგისტრაციო ჯარიმის სახით, ასევე მოიცავს ჯარიმის ნებისმიერი დამატებითი თანხა, რომელიც ეხება 60 დღიანი ლოდინის პერიოდს.

8.4. იმ დონემდე, რომ მესამე მხარე ბარათის გადახდას განახორციელებს აბონენტის სახელით, მომხმარებელი გარანტირებს, რომ ბარათის მფლობელს თანხმობა აქვს გადახდაზე, ისევე როგორც ბარათის გამოყენებასთან და ბარათის მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით. ზოგადი პირობები და კონფიდენციალურობის პოლიტიკა. მომხმარებელს ევალება მფლობელისგან ხელი მოაწეროს და შეასრულოს მფლობელის დეკლარაციით მოდელის მოდელი, რომლის შეძენა შესაძლებელია ამ სივრცეში >>.

 

საბანკო საქმის შესავალი

8.5. მომხმარებელი ვალდებულია FIDULINK– ის წინაშე ერთჯერადი თანხის გადახდა თავისი მომსახურების გაწევისთვის, რაც დაკავშირებულია საბანკო საქმის შემოღებასთან და საბანკო ანგარიშის გახსნასთან. ამ ადმინისტრაციული მოსაკრებლების შეცვლა შესაძლებელია ნებისმიერ დროს შეტყობინების გარეშე. ადმინისტრაციული მოსაკრებელი გამოხატულია GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, PLN, BTC მომხმარებლის FIDULINK პლატფორმების მიხედვით, მომხმარებლის არჩევანით. მომხმარებელს ადმინისტრაციული საფასურის გადახდა მოუწევს მანამ, სანამ FIDULINK დაიწყებს მომსახურების შესრულებას და კონტაქტს დაამყარებს დაწესებულებასთან (დაწესებულებებთან). კლიენტს შეუძლია გადაიხადოს ადმინისტრაციული საფასური FIDULINK- ზე მოქმედი Visa ან MasterCard საკრედიტო ბარათის გამოყენებით და მის სახელზე, ან საბანკო გადარიცხვით. მომხმარებლები, რომლებიც გადახდის საშუალებით აგზავნიან საკრედიტო ბარათის მონაცემებს FIDULINK- ს, ეთანხმებიან, რომ FIDULINK კურიერის მომსახურების ღირებულების გარდა, საკრედიტო ბარათს დაარიცხავს მათ მიერ არჩეული ანგარიშის ადმინისტრაციული გადასახადის მთლიანი თანხის ოდენობით. მოთხოვნის შემთხვევაში.

Marketplace-FiduLink.com ან App-FiduLink.com მომხმარებელთა ანგარიში 

მომხმარებელი თანხმდება, რომ FIDULINK შექმნას სპეციალური ანგარიში შეკვეთის ონლაინ შეკვეთისას. მომხმარებელი იღებს და არწმუნებს FIDULINK- ს, რომ იგი უზრუნველყოფს მის ანგარიშზე წვდომის სრულ უსაფრთხოებას. მომხმარებელი ათავისუფლებს შპს FIDULINK- სა და SUXYS- ს ყველა პასუხისმგებლობისგან, მისი მხრიდან დაუდევრობის და მისი პაროლის უსაფრთხოების აუცილებელ ელემენტებთან და შესვლისას. ანგარიშის დარღვევის ან თაღლითური გამოყენების შემთხვევაში, მომხმარებელი ეთანხმება, რომ FIDULINK დაბლოკავს ამ ანგარიშზე წვდომას დაუყოვნებლად და მომხმარებლისთვის მიზეზის მითითების გარეშე. მომხმარებელი თანახმაა იყოს მხოლოდ პასუხისმგებელი მისი ანგარიშის უსაფრთხოებაზე და მის წვდომაზე, რომ მხოლოდ ის აქვს პაროლი და შესვლა.

 

დირექტორის დანიშვნა

8.6. კლიენტი აძლევს მარიონეტულს FIDULINK– ს და ადასტურებს, რომ ყველა ის პირი, ვინც უნდა დაინიშნოს კომპანიის დირექტორად FIDULINK– ში შეტანილი შეკვეთის ფორმის შესაბამისად და რომლებსაც ხელი არ მოაწერეს მანდატის მიღების დეკლარაციას, ნამდვილად დათანხმდნენ დირექტორის მანდატს კომპანიის რეგისტრაციის დრო და რომ დირექტორად დანიშნულმა თითოეულმა ფიზიკურმა პირმა მიაღწია 18 წელს. ასევე ისინი ადასტურებენ, რომ ადმინისტრატორი ექვემდებარება ინფორმირებულ თანხმობას მისი დანიშვნისა და ვალდებულებების შესახებ.

დირექტორის დანიშვნა

8.6.1 მომხმარებელი უფლებამოსილია FIDULINK– ს და დაადასტუროს, რომ კომპანიის დირექტორად დანიშვნის ყველა პირი FIDULINK– სთვის წარდგენილი შეკვეთის ფორმის შესაბამისად და რომელთაც ჯერ არ აქვთ ხელმოწერილი თანამდებობის მიღების დეკლარაცია, ნამდვილად ეთანხმებიან თავიანთ ოფისს დირექტორის თანამდებობაზე. კომპანიის რეგისტრაციის დრო და რომ დირექტორად დანიშნულმა თითოეულმა ფიზიკურმა პირმა მიაღწია 18 წელს. ასევე ისინი ადასტურებენ, რომ დირექტორი ექვემდებარება ინფორმირებულ თანხმობას მისი დანიშვნისა და ვალდებულებების შესახებ.

მდივნის დანიშვნა

8.6.1 კლიენტი უფლებამოსილია FIDULINK– ს და დაადასტუროს, რომ ყველა ადამიანი უნდა დაინიშნოს კომპანიის მდივნად FIDULINK– ში შეტანილი შეკვეთის ფორმის შესაბამისად (სავალდებულო და სავალდებულო რეგისტრაცია წარდგენილ დირექტორთა მომსახურების შემთხვევაში) და რომლებსაც ჯერ არ აქვთ ხელმოწერილი მანდატის მიღების შესახებ დეკლარაციამ თანხმობა განუცხადა კომპანიის რეგისტრაციის დროს მდივნის თანამდებობაზე და რომ თითოეული ფიზიკური პირი, რომელიც დირექტორად დაინიშნა, მიაღწია 18 წლის ასაკს. ასევე ისინი ადასტურებენ, რომ მდივანი ინფორმირებული თანხმობის საგანია მისი დანიშვნისა და ვალდებულებების შესახებ.

 

სხვა ავტორების მომსახურება

8.7. მომხმარებელი ვალდებულია FIDULINK– ით დაუბრუნოს ერთჯერადი თანხა თავისი მომსახურების გაწევისთვის, რაც ეხება მესამე მხარის მომსახურების მიმწოდებელთან დაკავშირებას ან დახმარებას მესამე მხარის პროვაიდერებისგან ამგვარი მომსახურების მისაღებად. ეს თანხა შეგროვდება მხოლოდ FIDULINK– ის ხარჯების დასაფარავად. მომხმარებელი აცნობიერებს, რომ FIDULINK არ იქნება მონაწილე ნებისმიერი დამკვეთის ურთიერთობაში, რომელიც დამყარდა მომხმარებელსა და მესამე მხარის მომსახურების მიმწოდებელს შორის. კლიენტი აცნობიერებს, რომ FIDULINK სავარაუდოდ მიიღებს ბიზნესის შემოთავაზების პრემიას მესამე მხარის მომსახურების მიმწოდებლისგან კლიენტის მიერ მიღების შემთხვევაში და კლიენტი აშკარად უარყოფს ნებისმიერ პრეტენზიას ამ პრემიის რეტროცესიის შესახებ.

 1. კომუნიკაცია და ინსტრუქციები

კლიენტს და FIDULINK- ს შეუძლიათ ერთმანეთს გაუგზავნონ ინსტრუქციები, შეტყობინებები, დოკუმენტები ან ნებისმიერი სხვა კომუნიკაცია ფოსტით, ელექტრონული ფოსტით, გამოყოფილი FIDULINK ინტერნეტ პორტალიდან ან ფაქსით, SUBJECT, რომლის გაგზავნა FIDULINK- ს შეუძლია. ხარჯების ანგარიშები ან გადასახადი, რომლებიც თან ერთვის ელ.წერილს. კლიენტმა და FIDULINK– მა მტკიცებულებად უნდა შეინახონ ყველა ინსტრუქცია, შეტყობინება, დოკუმენტი ან ნებისმიერი სხვა კომუნიკაცია. FIDULINK– ისთვის განკუთვნილი ყველა კომუნიკაცია გადაეგზავნება მის სათავო ოფისს ან ნებისმიერ სხვა მისამართს, რომელსაც FIDULINK შეატყობინებს კლიენტს წერილობით ნებისმიერ დროს და კლიენტისთვის განკუთვნილი ყველა კომუნიკაცია გაიგზავნება მის მისამართზე ან კლიენტის გარდა სხვა მისამართზე. წერილობით აცნობებს FIDULINK- ს, მათ შორის poste restante ინსტრუქციას, რომელიც უნდა დამტკიცდეს წერილობით. ვინაიდან FIDULINK– ს ნებისმიერ დროს უნდა შეეძლოს დაუკავშირდეს კლიენტს, საჭიროების შემთხვევაში, კლიენტი იღებს ვალდებულებას დაუყოვნებლივ აცნობოს FIDULINK– ს, თუ იგი შეცვლის მისამართს, ელექტრონულ მისამართს ან ტელეფონის / ფაქსის ნომერს. იმ შემთხვევაში, თუ კლიენტი აპირებს შეწყვიტოს FIDULINK სერვისები კონკრეტული კომპანიის ან რამდენიმე კომპანიისთვის, ელექტრონული ფოსტით გაკეთებული ნებისმიერი შეწყვეტის შესახებ შეტყობინება უნდა გაიგზავნოს შემდეგ ელ.ფოსტაზე: info@fidulink.com .

 1. მონაცემთა დამუშავება და დაცვა

10.1. FIDULINK დაამუშავებს პერსონალურ მონაცემებს, რომლებიც მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაციის (RGPD / GDPR) განმარტების თანახმად, რომელშიც შედის ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც დაკავშირებულია გამოვლენილ ან იდენტიფიცირებად ფიზიკურ პირთან, ასევე მოიხსენიება როგორც „მონაცემთა სუბიექტი“. იდენტიფიცირებადი ფიზიკური პირი არის პირი, რომლის იდენტიფიცირება შესაძლებელია პირდაპირ ან ირიბად, განსაკუთრებით იდენტიფიკატორის მითითებით, როგორიცაა სახელი, საიდენტიფიკაციო ნომერი, მდებარეობის მონაცემები, კავშირის იდენტიფიკატორი ან ერთი ან მეტი სპეციფიკური ფაქტორი. ფიზიკური, ფიზიოლოგიური, გენეტიკური, გონებრივი, ეკონომიკური, კულტურული ან სოციალური იდენტურობა ამ ფიზიკური ადამიანისა.

მონაცემთა დამუშავება ნიშნავს პერსონალურ მონაცემებზე განხორციელებულ ნებისმიერ ოპერაციას ან ოპერაციების ერთობლიობას, იქნება ეს ავტომატიზირებული თუ სახელმძღვანელო, როგორიცაა შეგროვება, ჩაწერა, ორგანიზება, სტრუქტურირება, შენახვა, მოძიება, კონსულტაცია, ადაპტაცია ან მოდიფიკაცია, გამოყენება, კომუნიკაცია ამგვარი მონაცემების გადაცემით, გავრცელებით, წაშლით ან განადგურებით, აგრეთვე მონაცემთა მიწოდება, მოწყობა ან კომბინაცია, მათი შეზღუდვა ან წაშლა.

პერსონალური მონაცემების მიმღებთა შორისაა FIDULINK ჯგუფის კომპანიები, რომლებიც ასრულებენ ქვეკონტრაქტორის ან დამხმარე კომპანიას, მომსახურებასთან დაკავშირებულ იურისდიქციაში მყოფი აგენტები, ჩვენი IT და ტელეკომუნიკაციების მომწოდებლები, სხვა მესამე მხარის მომწოდებლები, მათ შორის ბანკები, რომელთანაც კლიენტს ჰყავს აშკარად სასურველია წარმოდგენილი იყოს კომპანიების საჯარო რეესტრი ან იურიდიული ორგანოები. თითოეული ეს ინფორმაცია გაკეთდება GDPR– ის შესაბამისად და ჩვენი ურთიერთობები მესამე მხარეებთან იქნება ხელშეკრულებითი, რომლითაც ორივე მხარე წარუდგენს GDPR– ის ვალდებულებებს, როგორიცაა კონფიდენციალურობის მოვალეობა ყველასთვის, ვინც ამუშავებს მონაცემთა სუბიექტების პერსონალურ მონაცემებს.

იმისათვის, რომ შეასრულოთ თქვენი მომხმარებლის ცოდნის ვალდებულებები ("KYC") და უზრუნველყოს მომსახურების სწორად მომარაგება, დამუშავებული მონაცემები მოიცავს კლიენტის მონაცემებს, როგორიცაა სახელი და გვარი, მოქალაქეობა, დაბადების თარიღი, საცხოვრებელი ადგილი და საცხოვრებელი ადგილის მისამართები, პასპორტის ნომრები, პასპორტის მოქმედების თარიღები და იდენტიფიცირებადი პირების საკონტაქტო მონაცემები, აგრეთვე ამ პერსონალური მონაცემების დამადასტურებელი დამხმარე დოკუმენტები და მომსახურების შესახებ მომხმარებლის მითითებები. KYC პროცესი ხორციელდება ISDT WORLD პროგრამით (www.idst-world.com).

მომხმარებელს აქვს ვალდებულება FIDULINK– სთან ერთად შეინარჩუნოს თავისი პერსონალური მონაცემები მთელი ხელშეკრულებითი ურთიერთობის განმავლობაში და წარუდგინოს ნებისმიერი დამხმარე დოკუმენტი, რომელიც დაკავშირებულია მის ვალდებულებასთან დაკავშირებით FIDULINK– ის მიერ დადგენილი ფორმებით.

10.2. FIDULINK– მა ან რეზიდენტმა აგენტმა შეიძლება დაამუშაოს პერსონალური მონაცემები სუბკონტრაქტორის სტატუსით FIDULINK– ის სახელით, რომელიც, საჭიროების შემთხვევაში, რჩება მონაცემთა კონტროლერად. დამატებითი ინფორმაცია იმ მხარეების შესახებ, რომლებთანაც ჩვენ მონაცემებს ვზიარებთ, შეგიძლიათ მიიღოთ ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში.

10.3. მომხმარებელი აცნობიერებს, რომ მას მეტი ინფორმაციის მიღება შეუძლია FIDULINK– სთან დაკავშირებით ან ელექტრონული ფოსტის გაგზავნით info@fidulink.com . ყველა კომუნიკაცია შესრულდება ინგლისურ ენაზე. ნებისმიერი სხვა ენა შეიძლება გამოყენებულ იქნეს FIDULINK– ის მიერ საკუთარი შეხედულებისამებრ, მხოლოდ როგორც კლიენტის თავაზიანობა.

10.4. მომხმარებელს ეცნობა, რომ მას აქვს თანხმობის მოხსნის უფლება. თანხმობის გაუქმება გავლენას არ ახდენს წარმოების გაუქმებამდე დამუშავების კანონიერებაზე და არც დამუშავების გაგრძელების კანონიერებაზე, თუ დამუშავების ამართლებელი სხვა მიზეზი არსებობს, მაგალითად, სამართლებრივი ვალდებულებების შესრულება.

კლიენტი FIDULINK– ს გარანტიას აძლევს, რომ მან მიიღო სრული თანხმობა ნებისმიერი მესამე მხარის მონაცემთა სუბიექტის შესახებ, რომლის პირადი მონაცემები გადაეცემა FIDULINK– ს კლიენტის მიერ, და რომ ეს თანხმობა მოიცავს FIDULINK– ის მიერ პერსონალური მონაცემების დამუშავებას ან მისი მეშვეობით. ამ მესამე მხარის მონაცემთა სუბიექტი მომსახურების გაწევის ან პრუდენციალური ვალდებულებების შესაბამისად.

10.5 FIDULINK, მისი ადმინისტრატორები, თანამშრომლები ან აგენტები ვალდებულნი არიან კონფიდენციალურად მოექცნენ მონაცემებს. უსაფრთხოების ყველა სიფრთხილის მიუხედავად, მონაცემები, მათ შორის ელექტრონული ფოსტით კომუნიკაციები და პირადი ფინანსური მონაცემები, შეიძლება ნახონ არაავტორიზებულმა მესამე პირებმა კლიენტსა და FIDULINK– ს შორის გადაცემის დროს. FIDULINK– თან კომუნიკაციის მიზნით, მომხმარებელს შეიძლება მოეთხოვოს გამოიყენოს მესამე მხარის მიერ წარმოებული პროგრამული უზრუნველყოფა, მათ შორის, არ შემოიფარგლება მხოლოდ, ბრაუზერის პროგრამით, რომელიც მხარს უჭერს მონაცემთა უსაფრთხოების პროტოკოლს, რომელიც შეესაბამება FIDULINK– ის მიერ გამოყენებულ პროტოკოლს. .

10.6. ამ პუნქტის კონტექსტში მოწოდებული ინფორმაცია წარმოადგენს მონაცემთა დაცვის ნაწილობრივ წარმოდგენას. ამის შესახებ უფრო დეტალურად არის აღწერილი ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, რომელიც მოცემულია ამ მიზნით მოცემულ ბმულზე.

 1. იურიდიული ქმედუუნარობა

კლიენტს ეკისრება რაიმე ზიანის მიყენების რისკი, რაც შეიძლება გამოიწვიოს მის პიროვნებასთან ან მის ადვოკატებთან ან სხვა მესამე პირებთან დაკავშირებული სამართლებრივი ქმედუუნარობისგან, თუ ეს ქმედუნარიანობა წერილობით არ ეცნობება FIDULINK- ს.

 1. Responsabilité

12.1. რაიმე კონკრეტული დებულების საზიანოდ, FIDULINK– ის შეცდომის ან უმოქმედობის შედეგად გამოწვეული ნებისმიერი ზიანი კლიენტს უნდა დაეკისროს მის დირექტორებს, თანამშრომლებს ან აგენტებს, თუ FIDULINK– მა, მისმა დირექტორებმა, თანამშრომლებმა ან აგენტებმა არ ჩაიდინეს უხეში გაუფრთხილებლობა ან თაღლითობა ან ნებისმიერი სხვა პასუხისმგებლობა, რომელიც არ შეიძლება გამოირიცხოს მოქმედი კანონმდებლობით. FIDULINK პასუხისმგებელი არ იქნება მექანიკური უკმარისობის, გაფიცვის, ინტერნეტით თავდასხმის, ტერაქტის, სტიქიის, პანდემიის შეფერხების ან პერსონალის, მენეჯმენტის ან მეურვის რომელიმე წევრის მიერ თავიანთი მოვალეობის შესრულების შედეგად მიყენებულ ზარალზე. 

12.2. ნებისმიერი ზიანი, რომელიც გამოწვეულია ან გამოწვეულია პირდაპირ ან ირიბად შეცდომით, წარუმატებლობით, დაუდევრობით, ქმედება ან უმოქმედობა ნებისმიერი სხვა პირის, სისტემის, დაწესებულების ან გადახდის ინფრასტრუქტურის მიერ. დაეკისრება მომხმარებელს.

12.3. FIDULINK ვერ აგებს პასუხს, თუ დამატებითი სერვისების განხორციელება შეუძლებელია. FIDULINK– ის პასუხისმგებლობა დამატებითი სერვისების მიმართ მკაცრად შემოიფარგლება მისი შვილობილი კომპანიების ან ნებისმიერი სხვა მესამე მხარის შერჩევით, ინსტრუქციითა და ზედამხედველობით.

12.4. საფოსტო ან ტელეგადაცემის, ტელექსის, ფაქსის, ტელეფონის და სხვა საკომუნიკაციო საშუალებების ან სატრანსპორტო საშუალებების გამოყენების შედეგად მიღებული ნებისმიერი ზიანი ან ზარალი, განსაკუთრებით დაგვიანებით, გაუგებრობით, გაუარესებით გამოწვეული ზარალი, მესამე მხარის მიერ მიყენებული არასათანადო მოპყრობა ან ასლების დუბლირება ეკისრება მომხმარებლის პასუხისმგებლობას, თუ FIDULINK– მა არ ჩაიდინა სერიოზული დაუდევრობა.

12.5 FIDULINK არ აგებს პასუხს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების შესასრულებლად აუცილებელი კომუნიკაციის ერთ-ერთი საშუალების, ან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების ფარგლებში მიღებული ნებისმიერი ფოსტის ან ზარის უკმარისობის შემთხვევაში. FIDULINK არ აგებს პასუხს ზარალის ან ზარალისათვის, რომელიც წარმოიშობა ინსტრუქციების გამოყენებიდან ან ფაქსიდან გამომდინარე, მათ შორის, თუ გადაცემა ვერ შესრულდა, არასრულია ან დაკარგული.

12.6. საბანკო ანგარიშის გახსნის კონკრეტულ შემთხვევაში, FIDULINK მოქმედებს როგორც მესამე მხარე ბანკსა და კლიენტს შორის ურთიერთობაში. შესაბამისად, FIDULINK არანაირად ვერ აგებს პასუხს ბანკსა და კლიენტს შორის ურთიერთობაზე. FIDULINK- ს არ აქვს მოქმედების უფლებამოსილება და არ პრეტენზიას გამოთქვამს იმოქმედოს როგორც ბანკის მენეჯმენტის თანამშრომელი, წარმომადგენელი ან წევრი და / ან ხელი მოაწეროს მას ან მოახდინოს რაიმე სახის პასუხისმგებლობა ბანკის სახელი.

 1. მომსახურების ხანგრძლივობა, შეწყვეტა და შეჩერება

Ზოგადად

13.1. ნებისმიერი ხელშეკრულება გრძელდება მითითებული პერიოდის განმავლობაში და შემდეგ ავტომატურად განახლდება ზედიზედ პერიოდების განმავლობაში, ტოლია თავდაპირველი ვადის ხანგრძლივობისა. ყველა სხვა ასპექტისთვის, ნებისმიერი ხელშეკრულება ავტომატურად განახლდება იმავე პირობებით. FIDULINK– ს ან კლიენტს შეუძლია შეწყვიტოს ნებისმიერი ხელშეკრულება მასში მითითებული ვადისთვის, ან ნებისმიერი ვადის გაგრძელების ან განახლების პერიოდისთვის, მეორე მხარის წერილობითი შეტყობინების გაგზავნით. გაგება ნიშნავს, რომ ზიანს არ აყენებს მხარის ნებისმიერი უფლება ან მოვალეობა, რომელიც წარმოიშობა შეწყვეტამდე ან შეჩერებამდე ჩადენილი ნებისმიერი ქმედების ან უმოქმედობის მიმართ. დაცულია უფლება დაუყოვნებლივი შეწყვეტის შესახებ სამართლიანი მიზეზის გამო.

13.2. კლიენტის მიერ მოქმედი კანონმდებლობის ან ამ ზოგადი გამოყენების წესებისა და პირობების ან / და ზოგადი წესების დარღვევის შემთხვევაში, FIDULINK– ს შეუძლია შეწყვიტოს ნებისმიერი ხელშეკრულება და მომსახურება დაუყოვნებლივ, მათ შორის ხელშეკრულება დამატებითი მომსახურებების შესახებ, რომელიც უზრუნველყოფს FIDULINK– თან დაკავშირებული კომპანიების მიერ. ან მესამე პირების მიერ. ასეთ შემთხვევაში, კლიენტმა უნდა მიიღოს ყველა საჭირო ზომა ნებისმიერი შეწყვეტის შემდეგ ნებისმიერი კომპანიის ვაკანტური თანამდებობის შესაცვლელად და პირდაპირ ეთანხმება, რომ FIDULINK ვერ აგებს პასუხს ზარალისათვის დაუყოვნებლივი შეწყვეტის შემდეგ.

კომპანიის დაფუძნება და მენეჯმენტი

13.3. კომპანიის საქმიანობის ნებისმიერი ხელშეკრულება მოქმედებს მთელი წლის განმავლობაში. იმ შემთხვევაში, თუ კლიენტი შეწყვეტს ხელშეკრულებას ან სთხოვს FIDULINK- ს კომპანიის მენეჯმენტის სხვა აგენტზე ან კომპანიის მომსახურების მიმწოდებელზე გადასვლას ან კომპანიის ლიკვიდაციას, FIDULINK არ გადასცემს ან ლიკვიდაციას გაუწევს კომპანიას მანამ, სანამ ყველა გადაუხდელი გადასახადები, ყველა ხარჯი და / ან გადასახადი (მათ შორის, არ შემოიფარგლება მხოლოდ სახელმწიფო გადასახადებით, გადასახადებით, გადასახადებით და მესამე მხარის სხვა გადასახადებით, აგრეთვე დირექტორების ან რწმუნებული აქციონერების დაკავშირებული გადასახადებით) და გადაცემის საფასური 750,00 ევრო) გადახდილია სრულად.

როგორც კი კომპანია შეიქმნება და დარეგისტრირდება შესაბამის იურისდიქციაში, კლიენტი იღებს ვალდებულებას გააფორმოს სააგენტოს ხელშეკრულება. თუ ეს ვერ მოხერხდა, FIDULINK იტოვებს უფლებას უარი თქვას კლიენტის მიერ კომპანიასთან დაკავშირებული სოციალური დოკუმენტაციის გაგზავნაზე, მანამ, სანამ აღნიშნული საანდატო ხელშეკრულება არ არის ხელმოწერილი კლიენტის მიერ.

კლიენტი მიიღებს სრული თანხის დაბრუნებას საკომპენსაციო ხარჯებისგან, ნაკლები კურიერის ხარჯებისგან, თუ შემდეგი სამი პირობაა შესრულებული: (i) FIDULINK– ს არ შეუძლია შექმნას კომპანია კლიენტისთვის და (ii) FIDULINK– მა მიიღო ყველა კლიენტის მიერ სათანადოდ შევსებული აუცილებელი დოკუმენტები, კლიენტის მოქმედი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლის ჩათვლით, რომელიც დამოწმებულია შვეიცარიის ბანკების შესაბამისი ინსტრუქციის შესაბამისად და ნებისმიერი დოკუმენტი, კლიენტი FIDULINK– ის მიერ, როგორიცაა, მაგალითად, კომუნალური გადასახადები არაუგვიანეს 3 თვისა, ბიოგრაფია და საცნობარო წერილი ბანკიდან და (iii) ანაზღაურების მოთხოვნა წარედგინება 60 დღის ვადაში. კლიენტის მიერ კონსტიტუციური ხარჯების გადახდა.

საბანკო ანგარიშის გახსნა

13.4. მომსახურება მთავრდება ბანკის მიერ ანგარიშის გახსნით და შემდეგ ხდება ყველა ურთიერთობა კლიენტსა და ბანკს შორის.

ნებისმიერ მომხმარებელს შეუძლია გადაწყვიტოს თხოვნის გაუქმება საბანკო ანგარიშის გახსნის მოთხოვნიდან 3 კალენდარული დღის განმავლობაში. კლიენტი მიიღებს ინსტალაციის საფასურის სრულ თანხას, კურიერის ხარჯების შემცირებით, შემდეგი სამი პირობის დაკმაყოფილების შემთხვევაში: (i) ბანკს, FIDULINK– ის დახმარებით, არ შეუძლია გახსნას კლიენტს ანგარიში და (ii) FIDULINK– მა ან ბანკმა მიიღო კლიენტის მიერ სათანადოდ შევსებული ყველა საჭირო დოკუმენტი, კლიენტის მოქმედი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლის ჩათვლით, რომელიც დამოწმებულია ავტორიზაციის შესაბამისად, ხელშეკრულების ზუსტი ინსტრუქციის შესაბამისად. შვეიცარიის ბანკების საგულდაგულოდ შესრულების ვალდებულება და FIDULINK– ის მიერ კლიენტისგან მოთხოვნილი ნებისმიერი დოკუმენტი, როგორიცაა საკრედიტო ბარათის ანგარიშის ამონაწერები, კომუნალური გადასახადები, შრომითი ხელშეკრულება, დამადასტურებელი მოწმობა ან ”სახსრების ეკონომიკური წარმოშობის სხვა მტკიცებულება. ეს ერთადერთი შემთხვევაა, როდესაც თანხის დაბრუნება ხდება. თანხა არ შემოიცემა, რაიმე მიზეზით, თუ მომხმარებელი გადაწყვეტს თხოვნის გაუქმებას 3 კალენდარული დღის შემდეგ.

თანხის დაბრუნების წესი

13.5 ნებისმიერი თანხის დაბრუნება შესაძლებელია მხოლოდ გადახდის იმავე მეთოდით, რაც გამოყენებულია FIDULINK– ზე გადახდისთვის.

 1. დაყოფა

თუ წინამდებარე შინაარსის რომელიმე პუნქტი არის, ან შეიძლება გახდეს რაიმე წერილობითი კანონის თანახმად, ან სასამართლომ ან ადმინისტრაციულმა ორგანომ ან სხვა კომპეტენტურ იურისდიქციად მიიჩნიეს არაკანონიერი, ძალადაკარგული, აკრძალული ან არააღსრულებადი, მაშინ ეს მუხლი არაოპერაციულად ითვლება. ასეთი უკანონობის, ბათილობის, ბათილობის, აკრძალვის ან შეუსაბამობის მასშტაბით. სხვა პუნქტები ძალაში დარჩება.

 1. დავალება

FIDULINK თავისი მომსახურების შესასრულებლად იტოვებს უფლებას დაიქირაოს ქვეკონტრაქტორები, რომლებიც ექვემდებარებიან მის უფლებამოსილებას: იურისტები, იურისტები, ბუღალტრები, ბუღალტრები, საწესდებო აუდიტორები და FiduLink ქსელის .com- ის სხვა ინკორპორაციული აგენტები. ხელშეკრულების შედეგად მიღებული კლიენტის უფლებები და მოვალეობები შეიძლება გადაეცეს მხოლოდ მესამე პირებს FIDULINK- ის წერილობითი თანხმობით.

 1. მოქმედი უფლება 

ეს შეთანხმება რეგულირდება და დადგენილია ბრიტანეთის კანონმდებლობის შესაბამისად. შეთანხმებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილ მხარეებს შორის ნებისმიერი უთანხმოება, მათ შორის მის დადებაში, მოქმედებაში ან შეწყვეტასთან დაკავშირებულ საკითხებში, ექვემდებარება Suxys Ltd– ის ექსკლუზიურ იურისდიქციას, ანუ გაერთიანებული სამეფოს ლონდონის სასამართლოებს.

 

გსურთ ამ გვერდის თარგმნა?

შემოსული არ არისგთხოვთ მოიცადოთ
ცოცხალი მხარდაჭერა
Online!

ონლაინ აგენტი

ფიდულინკი

საჭიროა FIDULINK დოკუმენტები

×
ნაბიჯი 1
×
ნაბიჯი 2
×
ნაბიჯი 3
Ენა "