AML პოლიტიკა

ბრძოლა ფულის გათეთრების წინააღმდეგ

ბრძოლა ფულის გათეთრების წინააღმდეგ - AML პოლიტიკა

Fidulink.com არის მისი ოპერატორები, რომლებიც უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებენ ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლას, როგორც მის ფარგლებში, ასევე იმ პროექტებისა და სხვა ბიზნესის შექმნის ფარგლებში, რომლებსაც ის მხარს უჭერს.

Fidulink.com იღებს ვალდებულებას განახორციელოს თავისი პროფესია სრული ობიექტურობით, პატიოსნებით და მიუკერძოებლობით, ამავდროულად უზრუნველყოს კომპანიის, მომხმარებლების ინტერესების უპირატესობა და ბაზრის მთლიანობა. მკაცრი დეონტოლოგიური და ეთიკური სტანდარტების პატივისცემის ეს ვალდებულება არამხოლოდ მიზნად ისახავს მოქმედი კანონებისა და რეგულაციების დაცვას სხვადასხვა იურისდიქციებში, სადაც Fidulink.com მუშაობს, არამედ ასევე გრძელვადიან პერსპექტივაში მისი ნდობის მოპოვება და შენარჩუნება. მომხმარებლები, აქციონერები, თანამშრომლები და პარტნიორები.

 

Fidulink.com-ის პროფესიული ქცევისა და ეთიკის ქარტია („ქარტია“) არ მიზნად ისახავს ამომწურავად და დეტალურად ჩამოთვალოს კარგი ქცევის ყველა წესი, რომელიც არეგულირებს მის და მისი თანამშრომლების საქმიანობას სხვადასხვა ქვეყანაში, სადაც Fidulink.com მუშაობს. პირიქით, მისი მიზანია ჩამოაყალიბოს გარკვეული სახელმძღვანელო პრინციპები და წესები, რომლებიც მიზნად ისახავს უზრუნველყოს, რომ მის თანამშრომლებს ჰქონდეთ საერთო ხედვა Fidulink.com-ისთვის დამახასიათებელი ეთიკური სტანდარტების შესახებ და რომ ისინი ახორციელებენ თავიანთ პროფესიას ამ სტანდარტების შესაბამისად. ის მიზნად ისახავს Fidulink.com-ის თანამშრომლების პროფესიონალიზმის შიდა და გარე სანდოობის განმტკიცებას.

Fidulink.com-ის ყველა თანამშრომელი (მათ შორის, ისინი, ვინც მუშაობენ მივლინების ან მივლინების სქემით) უნდა გამოიყენონ ამ ქარტიის წესები და პროცედურები სკრუპულოზურად და ყოველგვარი ზეწოლის გარეშე, თავიანთი მოვალეობების ყოველდღიური შესრულება, სრული პასუხისმგებლობით, პატიოსნებით და მონდომებით.

ფულის გათეთრება / ტერორისტის დაფინანსება

Fidulink.com-ის საქმიანობის ბუნებიდან გამომდინარე, ფულის გათეთრება და ტერორიზმის დაფინანსება წარმოადგენს კონკრეტულ და მნიშვნელოვან რისკებს იურიდიული თვალსაზრისით და მისი რეპუტაციის შენარჩუნებისთვის. ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონებისა და რეგულაციების დაცვა, რომელიც მოქმედებს იმ ქვეყნებში, სადაც Fidulink.com მუშაობს, უაღრესად მნიშვნელოვანია. ამიტომ Fidulink.com-მა შეიმუშავა პროგრამა, რომელშიც შედის:

 • შესაბამისი შიდა კონტროლი და პროცედურები (სათანადო ყურადღების ზომები);
 • სასწავლო პროგრამა პერსონალის აყვანის დროს და მუდმივად.

სიფხიზლის ზომები:

კლიენტის კარგი ცოდნა (KYC - Know Your Client) გულისხმობს კლიენტის პირადობის იდენტიფიკაციისა და გადამოწმების ვალდებულებებს, აგრეთვე, საჭიროების შემთხვევაში, ამ უკანასკნელის სახელით მოქმედი პირების უფლებამოსილებას შეიძინონ ლეგიტიმურ და იურიდიულ კლიენტთან ურთიერთობის გარკვევა:

 • ფიზიკური პირის შემთხვევაში: მოქმედი ოფიციალური დოკუმენტის წარდგენით, რომელზეც მოცემულია მისი ფოტოსურათი. ჩანაწერები, რომლებიც უნდა ჩაიწეროს და ინახებოდეს, არის სახელი (ებ) ი - დაქორწინებული ქალბატონების გვარების ჩათვლით, პირთა სახელები, დაბადების თარიღი და ადგილი (მოქალაქეობა), აგრეთვე გაცემის ხასიათი, თარიღი და ადგილი და დოკუმენტის მოქმედების თარიღი და იმ ორგანოს ან პირის სახელი და თანამდებობა, რომელმაც გასცა დოკუმენტი და, საჭიროების შემთხვევაში, დაადასტურა იგი;
 • იურიდიული პირის შემთხვევაში, სამ თვეზე ნაკლები ვადით დათარიღებული ორიგინალის ან ასლის ასლის ან ოფიციალური რეესტრის ამონაწერის გაგზავნით, რეგისტრირებული ოფისის სახელის, იურიდიული ფორმის, მისამართის მითითებით. აღნიშნულია პარტნიორებისა და კორპორატიული ოფიცრების ვინაობა.

გარდა ამისა, ასევე საჭიროა შემდეგი ინფორმაცია:

 • სრული მისამართი
 • ტელეფონის ან / და GSM ნომრები
 • ელ.ფოსტა
 • პროფესია (ებ) ი
 • დირექტორ(ებ)ის სრული ვინაობა
 • აქციონერ(ებ)ის სრული ვინაობა 
 • ეკონომიკური ბენეფიციარის (ებ)ის ვინაობა 

აგრეთვე შემდეგი დოკუმენტები:

  • დამოწმებული ნამდვილი პასპორტის ასლი
  • მისამართის დამოწმებული მტკიცებულება ადასტურებს
  • ბანკის ან ბუღალტერის საცნობარო წერილი
  • შესაძლოა მეორე საიდენტიფიკაციო დოკუმენტი (პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ლიცენზია
   მართვის მოწმობა, ბინადრობის ნებართვა).
  • ბიზნეს გეგმა
  • Ბიზნეს მოდელი

ეს სია არ არის ამომწურავი და სხვა ინფორმაცია შეიძლება იქნას გათვალისწინებული, გარემოებებიდან გამომდინარე.

Fidulink.com მოელის, რომ მისი მომხმარებლები მიაწოდონ სწორი და განახლებული ინფორმაცია და რაც შეიძლება სწრაფად აცნობონ მათ ნებისმიერი ცვლილების შესახებ, რომელიც შეიძლება მოხდეს.

ეჭვის შემთხვევაში გამოყენებული ზომები:

ფულის გათეთრების და/ან ტერორის დაფინანსების შესახებ ეჭვის შემთხვევაში, ან მოპოვებული საიდენტიფიკაციო მონაცემების უტყუარობაში ან შესაბამისობაში ეჭვის შემთხვევაში, Fidulink.com იღებს ვალდებულებას:

  • არ დადოს საქმიანი ურთიერთობა ან განახორციელოს რაიმე გარიგება
  • დასაბუთების გარეშე საქმიანი ურთიერთობის დასრულება

 

01/10/2021 წლიდან შემოწმების პროცესი, რომელიც თავდაპირველად დაგეგმილი იყო ყველა კომპანიისა თუ შვილობილი კომპანიისთვის, თავის მომხმარებლებს შესთავაზებს უფასო და ელექტრონული გადამოწმება სავალდებულო იქნება დირექტორ(ებ)ისთვის და აქციონერებისთვის. AML და KYC კონტროლის პროცესები იყენებს IDST გადაწყვეტას (www.idst-world.com). 

 

გსურთ ამ გვერდის თარგმნა?

შემოსული არ არისგთხოვთ მოიცადოთ
ცოცხალი მხარდაჭერა
Online!

ონლაინ აგენტი

ფიდულინკი

საჭიროა FIDULINK დოკუმენტები

გთხოვთ, შეიყვანოთ ფიგურა გასაგრძელებლად.
დღგ განაკვეთი
7
8
9
4
5
6
1
2
3
C
0
.
დაამატეთ დღგ
ამოიღეთ დღგ

წმინდა თანხა (დღგ -ს გამოკლებით)

Მთლიანი თანხა (დღგ -ს ჩათვლით)

გაანგარიშება ეფუძნება:

დომენის ხელმისაწვდომობის შემოწმება

loading
გთხოვთ შეიყვანოთ თქვენი დომენის სახელი
გთხოვთ, გადაამოწმოთ რომ რობოტი არ ხართ.

ონლაინ საბანკო ბარათის გადახდა fidulink ონლაინ კომპანიის შექმნა ონლაინ კომპანიის შექმნა fidulink