WWW.FIDULINK.COM > ბრძოლა ფულის გათეთრების წინააღმდეგ | AML პოლიტიკა

AML პოლიტიკა

ბრძოლა ფულის გათეთრების წინააღმდეგ

ბრძოლა ფულის გათეთრების წინააღმდეგ - AML პოლიტიკა

ფიდულინკი უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლას და ტერორიზმის დაფინანსებას, როგორც მის ფარგლებში, ისე მის მიერ მხარდაჭერილი პროექტების კონტექსტში.

Fidulink იღებს ვალდებულებას, განახორციელოს თავისი პროფესია სრული ობიექტურობით, გულახდილობითა და მიუკერძოებლობით, უზრუნველყოს კომპანიის, მომხმარებელთა და ბაზრის მთლიანობის უპირატესობა. მკაცრი ეთიკური და ეთიკური სტანდარტების დაცვის ვალდებულება არა მხოლოდ მიზნად ისახავს უზრუნველყოს Fidulink– ის სხვადასხვა იურისდიქციაში მოქმედი კანონები და რეგულაციები, არამედ დროთა განმავლობაში მათი მოპოვება და შენარჩუნება. საბოლოო ჯამში, მისი მომხმარებლების, აქციონერების, თანამშრომლებისა და პარტნიორების ნდობა.

ფიდულინკის პროფესიული ქცევისა და ეთიკის ქარტიას ("ქარტია") არ აქვს მიზანი ამომწურავი და დეტალური ფორმით ჩამოთვალოს კარგი ქცევის ყველა წესი, რომელიც არეგულირებს მის საქმიანობას და მის თანამშრომლებს სხვადასხვა ქვეყნის სხვადასხვა ქვეყნებში. რომელსაც ფიდულინკი ასრულებს თავის საქმეს. უფრო მეტიც, მისი მიზანია შეიმუშაოს გარკვეული სახელმძღვანელო პრინციპები და წესები, რომელთა მიზანია უზრუნველყოს, რომ მის თანამშრომლებს ჰქონდეთ ფიდულინკისთვის დამახასიათებელი ეთიკური სტანდარტების საერთო ხედვა და თავიანთი პროფესიის განხორციელება ამ სტანდარტების შესაბამისად. ის მიზნად ისახავს Fidulink– ის თანამშრომლების პროფესიონალიზმის შიდა და გარე სანდოობის განმტკიცებას.

Fidulink– ის ყველა თანამშრომელი (მათ შორის, ვინც მუშაობს მოწესრიგების ან განთავისუფლების სქემით) სავარაუდოდ გამოიყენებენ ამ ქარტიის წესებსა და პროცედურებს სკრუპულოზურად და ყოველგვარი ზეწოლის გარეშე ყოველდღიურ პრაქტიკაში. თავიანთი მოვალეობების შესრულება, სრული პასუხისმგებლობით, პატიოსნებით და მონდომებით.

ფულის გათეთრება / ტერორისტის დაფინანსება

ფიდულინკის საქმიანობის ხასიათის გათვალისწინებით, ფულის გათეთრება და ტერორიზმის დაფინანსება წარმოადგენს სპეციფიკურ და მნიშვნელოვან რისკებს სამართლებრივი თვალსაზრისით და მისი რეპუტაციის შენარჩუნებისთვის. ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონებისა და რეგულაციების შესაბამისობას იმ ქვეყნებში, სადაც Fidulink მოქმედებს, უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. შედეგად, Fidulink– მა შეიმუშავა პროგრამა, რომელიც მოიცავს:

 • შესაბამისი შიდა კონტროლი და პროცედურები (სათანადო ყურადღების ზომები);
 • სასწავლო პროგრამა პერსონალის აყვანის დროს და მუდმივად.

სიფხიზლის ზომები:

კლიენტის კარგი ცოდნა (KYC - Know Your Client) გულისხმობს კლიენტის პირადობის იდენტიფიკაციისა და გადამოწმების ვალდებულებებს, აგრეთვე, საჭიროების შემთხვევაში, ამ უკანასკნელის სახელით მოქმედი პირების უფლებამოსილებას შეიძინონ ლეგიტიმურ და იურიდიულ კლიენტთან ურთიერთობის გარკვევა:

 • ფიზიკური პირის შემთხვევაში: მოქმედი ოფიციალური დოკუმენტის წარდგენით, რომელზეც მოცემულია მისი ფოტოსურათი. ჩანაწერები, რომლებიც უნდა ჩაიწეროს და ინახებოდეს, არის სახელი (ებ) ი - დაქორწინებული ქალბატონების გვარების ჩათვლით, პირთა სახელები, დაბადების თარიღი და ადგილი (მოქალაქეობა), აგრეთვე გაცემის ხასიათი, თარიღი და ადგილი და დოკუმენტის მოქმედების თარიღი და იმ ორგანოს ან პირის სახელი და თანამდებობა, რომელმაც გასცა დოკუმენტი და, საჭიროების შემთხვევაში, დაადასტურა იგი;
 • იურიდიული პირის შემთხვევაში, სამ თვეზე ნაკლები ვადით დათარიღებული ორიგინალის ან ასლის ასლის ან ოფიციალური რეესტრის ამონაწერის გაგზავნით, რეგისტრირებული ოფისის სახელის, იურიდიული ფორმის, მისამართის მითითებით. აღნიშნულია პარტნიორებისა და კორპორატიული ოფიცრების ვინაობა.

გარდა ამისა, ასევე საჭიროა შემდეგი ინფორმაცია:

 • სრული მისამართი
 • ტელეფონის ან / და GSM ნომრები
 • ელ.ფოსტა
 • პროფესია (ებ) ი

აგრეთვე შემდეგი დოკუმენტები:

  • დამოწმებული ნამდვილი პასპორტის ასლი
  • Მისამართის დადასტურება, დასტური, მტკიცებულება
  • რეზიუმე
  • საბანკო ამონაწერი (ებ) ი
  • საბანკო ცნობარი
  • შესაძლოა დამატებით პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები (პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი,
   მართვის მოწმობა, ბინადრობის ნებართვა).

ეს სია არ არის ამომწურავი და სხვა ინფორმაცია შეიძლება იქნას გათვალისწინებული, გარემოებებიდან გამომდინარე.

Fidulink ელის თავის მომხმარებლებს მიაწოდონ სწორი და განახლებული ინფორმაცია და რაც შეიძლება სწრაფად აცნობონ მათ შესაძლო ცვლილებების შესახებ.

ეჭვის შემთხვევაში გამოყენებული ზომები:

ფულის გათეთრებასა და / ან ტერორიზმის დაფინანსებაზე ეჭვის არსებობის შემთხვევაში, ან მიღებული საიდენტიფიკაციო მონაცემების უტყუარობაში ან შესაბამისობაში ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში, Fidulink აიღებს შემდეგს:

  • არ დადოს საქმიანი ურთიერთობა ან განახორციელოს რაიმე გარიგება;
  • ბოლო მოეღოს საქმიანი ურთიერთობის დასაბუთების გარეშე.

 

გსურთ ამ გვერდის თარგმნა?

შემოსული არ არისგთხოვთ მოიცადოთ
ცოცხალი მხარდაჭერა
Online!

ონლაინ აგენტი

ფიდულინკი

საჭიროა FIDULINK დოკუმენტები

×
ნაბიჯი 1
×
ნაბიჯი 2
×
ნაბიჯი 3
Ენა "